Muziek Licentie

Creative Commons BY-NC-SA
Dutch Engels
de muziek die je op deze site vindt is beschikbaar voor audio, film, video of een kunstinstallatie/project, je moet er echter wel om vragen – je krijgt dan een kopie in het formaat waar je het best me kunt werken.

gebruikslicentie is Creative Commons BY-NC-SA 3.0 NL

betekent in het kort:

* vrij te gebruiken altijd met naamsvermelding
* niet commercieel
* onder dezelfde CC 3.0 licentie

zodra je inkomsten verwerft met je project, film of video dan doe je mij een voorstel om te delen in de opbrengst.
the music that you find on this site is available for audio, film, video, or an art installation / project, you must however ask – you will receive a copy in the format that fits your needs the most.

licence is Creative Commons BY-NC-SA 3.0
means in short:

* Always free to use with attribution
* Non-commercial
* Under the same CC 3.0 license

once you acquire income with your project, film or video then you do me a proposal to share in the proceeds.
betekent in het lang:

De gebruiker mag:

* het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven
* Remixen – afgeleide werken maken

Onder de volgende voorwaarden:

* Naamsvermelding — De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).

Vermeld de auteur van dit werk:

* Wat betekent "Naamsvermelding bij dit werk"?
* Niet-commercieel — De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
* Gelijk delen — Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.
long text

You are free:

* to Share — to copy, distribute and transmit the work
* to Remix — to adapt the work

Once you earns income with your project, film or video then you have to do me a proposal to share in the profits.

Under the following conditions:

* Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

* Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes.
* Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.
Met inachtneming van:

* Afstandname van rechten — De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

* Publiek domein — Indien het werk of een van de elementen in het werk zich in het publieke domein onder toepasselijke wetgeving bevinden, dan is die status op geen enkele wijze beïnvloed door de licentie.

Overige rechten — Onder geen beding worden volgende rechten door de licentie-overeenkomst in het gedrang gebracht:

* Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.

* De morele rechten van de auteur

* De rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy.
With the understanding that:

* Waiver — Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder.

* Public Domain — Where the work or any of its elements is in the public domain under applicable law, that status is in no way affected by the license.

Other Rights — In no way are any of the following rights affected by the license:

* Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations;

* The author's moral rights;

* Rights other persons may have either in the work itself or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
Let op — Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.

natuurlijk is het altijd mogelijk over een andere vorm van gebruik te praten.
neem contact met mij op ferrie [at] dailym [punt] net en wij komen er ongetwijfeld uit.

niet onbelangrijk: van alle tracks kun je een ongecomprimeerde audiostream krijgen in een formaat dat het best past in je project.


other agreements are possible on individual base – please contact me on ferrie [at] dailym [punt] net to talk about the possibilities