ferrie = differentieel

autodidact – composer – arranger – sound designer – photography – video
ferrie = differentieel
bekijk ook de pagina | have a look at the page


CV audio


ferrie = differentieel
over about
ferrie = differentieel is een pseudoniem van Ferrie (1947, Amsterdam)
differentieel betekent een 'schakel-mechanisme'
maar betekent ook 'variatie'
hoe groter de variatie, hoe meer het brein wordt uitgedaagd, is zijn gedachte.

deze variatie is terug te vinden in zijn achtergrond
eerst als kunstschilder en vormgever,
maar sinds 2007 als sound-designer, arrangeur en componist
inmiddels heeft hij dan ook een indrukwekkende lijst met composities op zijn naam staan.

maar zo heeft hij ook grote voorkeur voor samenwerkingsverbanden met andere kunstenaars uit zeer gevarieerde disciplines
muziek en geluid geeft volgens hem een extra dimensie aan een film, een beeld, een kunstwerk
de fantasie van de bezoeker wordt hierdoor op meerdere manieren geprikkeld
kortom, het brein wordt uitgedaagd.

alhoewel zijn muziek als filmisch wordt omgeschreven,
maakt hij geen muziek voor de grote massa
zijn muziek is voor de nieuwsgierige luisteraar
voor diegene die openstaat voor een andere vertolking dan de gebruikelijke
hoe dan ook stemt zijn muziek altijd tot nadenken.

stuur een berichtje via de contact pagina

Creative Commons-Licentie
Alle werken op Audio Log zijn gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie
ferrie = differentieel is a pseudonym of Ferrie (1947, Amsterdam)
differentieel means a 'switching mechanism' in Dutch
but also means 'variation'
the greater the variation, the more the brain is challenged, are his thoughts.

this variation can be found in his background
first as a painter and designer,
but since 2007 as a sound-designer, arranger and composer
meanwhile he also has an impressive list of compositions to his credits.

he has strong preference for collaborations with other artists from varied disciplines
music and sound according to him, gives an extra dimension to a movie, a picture, a work of art
the imagination of the visitor is thus in many ways stimulated
in short, the brain is challenged.

although his music as cinematic is circumscribed,
it does not make music for the masses
his music is for the curious listener
for those who are open to a different interpretations than the usual
his musical productions alway make you think.

send me a message via the Contact Page

Creative Commons-Licentie
All music on Audio Log are licensed under a Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie